วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-16.30   - จัดติวสอบ GAT และ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  500  นายปรัชญา  คงถาวร
ห้องดอกแก้ว ๒ 10.00-13.30   - ห้องรับประทานอาหารกลางวันวิทยากรและทีมงานติว GAT และ PAT จากมูลนิธิอิออนแห่งประเทศไทย  12  นายปรัชญา  คงถาวร