วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว ๑ 08.30-10.30   - จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2562  15  นายเกรียงไกร  นครพงศ์