วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว ๑ 08.30-17.00   - จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2)  45  นางสาวปาริฉัตร   ช่อชิต