วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-17.00   - การให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก (งานมงคลสมรส)  300  นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย(บท)
ห้องดอกแก้ว ๑ 09.30-13.30   - ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าครู และผู้ปกครอง รัตนราษฎร์บำรุง  40  นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง(บค)