แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
นภาภรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดและทำสัญญา ร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ครูประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล