Login Form

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
341988

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

WHO…? NIWAT

ประวัติการรับราชการ

 

พ.ศ.๒๕๓๒

ครูโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๓๓

ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.๒๕๓๕

ครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.๒๕๓๘

ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์

จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.๒๕๕๐

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์

จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.๒๕๕๒

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.๒๕๕๔

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.๒๕๕๕

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

จังหวัดราชบุรี

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๙

ปริญญาตรี

สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

พ.ศ.๒๕๕๒

ป.บัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

พ.ศ.๒๕๕๗

ปริญญาโท

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ.๒๕๕๔

“หนึ่งแสนครูดี” รุ่นแรก จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ.๒๕๕๖

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา “ดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘

พ.ศ.๒๕๕๗

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.๒๕๕๗

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๕๘

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้บริหารสถานศึกษา “ดีเด่น” จากอำเภอบ้านโป่ง

พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้บริหารสถานศึกษา “ดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘

พ.ศ.๒๕๖๐

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ

 

คณะทำงาน

  • กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.๘
  • คณะกรรมการ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง
  • ประธานกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง
  • ประธานสหวิทยาเขตบ้านโป่ง-ช่องพราน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

 
    

 

 
 เหรียญทองชนะเลิศ ประกวดภาพยนต์สั้น
 ระดับมัธยมต้น ศิลปหัถกรรมนักเรียน
 ระดับชาติ ครั้งที่ 67

Facebook Like Box : RRBSC

กลุ่มบริหารงบประมาณ