Login Form

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
250538

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

รายการกิจกรรม : สำหรับนักเรียน

  กำหนดการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

• แก้ไขครั้งที่ 1

  - 24 ตุลาคม 2560 รับใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา

  - 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 กับคุณครูประจำวิชา

  - 3 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนที่งานวัดผล

• แก้ไขครั้งที่ 2

  - 6 พฤศจิกายน 2560 รับใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา

  - 6 - 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 กับคุณครูประจำวิชา

  - 17 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนที่งานวัดผล

         **ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เรียนซ้ำ

             1) นักเรียนต้องส่งเอกสารผลการเรียนซ้ำทุกคนและส่งให้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย

             2) หากเอกสารสูญหายทางงานวัดผลจะไม่ออกเอกสารให้ใหม่

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการกิจกรรม : สำหรับคุณครู

Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) แบบบันทึกสัดส่วนโครงสร้างข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารการใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียน (Bookmark)  

- คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล

- 1.กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา

- 2.การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน

- 3.การบันทึกผลการเรียนกลางภาค

- 4.การบันทึกผลการเรียนหลังการภาค

- 5.การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม

- 6.การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะหฺ์

- 7.การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ

- 8.การบันทึกเวลาเรียน

- 9.การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ.

ดูผลสอบแก้ตัวที่ http://www.sreesook.com/eval

Facebook Like Box : RRBSC

กลุ่มบริหารงบประมาณ