โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200373

 ครู สุจิตรตา กลิ่นสว่าง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียน
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101
ชื่อผู้รายงาน     นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
ตำแหน่ง/สังกัด ครูชำนาญการ  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ปีการศึกษา       2557

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้  เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 432 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( α) ทดสอบค่าที  (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า
 1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.44

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต