Login Form

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
450551

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียน
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101
ชื่อผู้รายงาน     นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
ตำแหน่ง/สังกัด ครูชำนาญการ  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ปีการศึกษา       2557

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้  เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 432 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( α) ทดสอบค่าที  (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า
 1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง รายวิชาภาษาไทย 3 ท 32101 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.44

Facebook Like Box : RRBSC

โปรแกรมบริหาร MisSchool

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป