โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200358

 ครูปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ศ20225 (เพิ่มเติม)  ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
สถานที่        โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
ปีการศึกษา        2557

ทคัดย่อ

                   รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1  ศ20225  (เพิ่มเติม) ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ศ20225  (เพิ่มเติม)  ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ศ20225  (เพิ่มเติม)  ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ศ20225  (เพิ่มเติม)  ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยเจาะจง  เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่เลือกเรียนวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1  ศ20225  (เพิ่มเติม)  ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 เล่ม 6 บท  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการและผลลัพธ์ (E1 / E2) และการทดสอบค่าสถิติ t
(t – test  แบบ Dependent  Samples)
 
ผลการศึกษาพบว่า
 1.  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ศ20225  (เพิ่มเติม)  ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79 / 86.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ที่กำหนดไว้
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การเรียน  รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ศ20225  (เพิ่มเติม)  ชุดระบำหัตถศิลป์ถิ่นคูบัว  อยู่ในระดับ
มากที่สุด

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต