โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200365

 กรอบการดำเนินงานของโรงเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
กรอบการดำเนินงานของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่สากล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง

 

พันธกิจ

    ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่สากล

    ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
    
    ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่สากล
        สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

    ๓. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
    
    ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง

    ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

    ๕. จัดบริการทางการศึกษาและบริการชุมชน

 

กลยุทธ

    ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
    
    กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่สากลโดยร่วมมือของภาคี ๔ ฝ่าย

    ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความสามารถ
    
    ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำองค์กรภายนอกเข้ามา
        มีส่วนร่วม

    ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
    
    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยยอย่างยิ่ง

    ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง

        ารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกทางหนึ่ง

    ๕. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    ๖. จัดบริการทางการศึกษาและบริการชุมชน

 

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต