โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200376

 บุคลากร พนักงานและลูกจ้าง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

ช่างปูน ระดับ ช 4

นายอดุลย์  โค้วสกุล

(พนักงานขับรถ)   

นายนิพนธ์  ชมหอม

(พนักงานขับรถ)

นายสำราญ  หลวงจอก             

นางสุมนา  บุญล้ำ

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

นายนัฐพันธ์  เหลื่อมเมฆ

(พนักงานขับรถ)

 

นายปรีชา  ฤทธิ์เดช

(พนักงานขับรถ)

นายกัมปนาท  คำเงิน

(พนักงานขับรถ)

นายนฤทธิ์  ชมงาม

(พนักงานขับรถ)

นายนพรุจ  บัวสาย

(พนักงานอัดสำเนา)

 

 

 

แม่บ้าน

 

น.ส.สุมาลี  วงศ์ทองดี

นางวันดี  บุญมา

นางพัฒนา  ชั้นทองคำ                     

น.ส.สมนึก  หาดเพ็ชร์     

นางวันทนา  ปรีเปรม

นางชะบา  อินทร์ใหญ่

นางฐิติมา  จันทรสุข

น.ส.ดวงใจ  สุขสัมพันธ์

 

พนักงานภารโรง (ช่างฝีมือ)

นายสมาน  พรมมา

นายวิชัย  สารีทอง

นายศุภชัย  เล็กเปลี่ยน

 

พนักงานภารโรง

นายสง่า  กลัดสินธุ์

นายนิวัฒน์ ทองศรี

นายบุญไทย  แอนโก

(คนสวน)

นายณรงค์  อาจกล้า

(คนสวน)

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต