โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200355

 บุคลากร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

นางกฤตยา  บุญเชิดชู

(หัวหน้างานการเงิน)

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)             

นางชไมพร  ผลพรไพบูลย์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้ : คหกรรม)

นายสนิท  อัมพรพิทักษ์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ : อุตสาหกรรม)

(หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์)

นายปัญญา  เกตตะรังศรี

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์)

(หัวหน้างานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ)

(หัวหน้างานซ่อมบำรุงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)

นายประสาท  ปานบุตร

(หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม)

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ : เกษตรกรรม)

นายดิเรก  สุวรรณา

น.ส.วัฒนา  พักอาราม

(ผู้จัดการร้านเครื่องดื่ม)

(หัวหน้างานโภชนาการ) 

นางพเยาว์  มโนรมณ์

(ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ)

(หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน)  

นายประเสริฐ  พุทจิระ

(หัวหน้างานอาคารสถานที่สาธารณูปโภค) 

นางจำรัส  สุวรรณา

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

นางอมรรัตน์  ทิมจิตร

*คอมพิวเตอร์*

นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ  

น.ส.ปาริฉัตร  ช่อชิต

*คอมพิวเตอร์*

นายธนกร  เพ็ญพิบูลรัตนา

(ครูพิเศษ) *คอมพิวเตอร์*

 

นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา

*คอมพิวเตอร์*

 

น.ส.ณิชวรรณ  จันอ้น

(ครูผู้ช่วย) *คอมพิวเตอร์*

 

 

   

 

 

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต