โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

นางกฤตยา  บุญเชิดชู

(หัวหน้างานการเงิน)

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)             

นางชไมพร  ผลพรไพบูลย์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้ : คหกรรม)

นายสนิท  อัมพรพิทักษ์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ : อุตสาหกรรม)

(หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์)

นายปัญญา  เกตตะรังศรี

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์)

(หัวหน้างานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ)

(หัวหน้างานซ่อมบำรุงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)

นายประสาท  ปานบุตร

(หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม)

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ : เกษตรกรรม)

นายดิเรก  สุวรรณา

น.ส.วัฒนา  พักอาราม

(ผู้จัดการร้านเครื่องดื่ม)

(หัวหน้างานโภชนาการ) 

นางพเยาว์  มโนรมณ์

(ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ)

(หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน)  

นายประเสริฐ  พุทจิระ

(หัวหน้างานอาคารสถานที่สาธารณูปโภค) 

นางจำรัส  สุวรรณา

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

นางอมรรัตน์  ทิมจิตร

*คอมพิวเตอร์*

นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ  

น.ส.ปาริฉัตร  ช่อชิต

*คอมพิวเตอร์*

นายธนกร  เพ็ญพิบูลรัตนา

(ครูพิเศษ) *คอมพิวเตอร์*

 

นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา

*คอมพิวเตอร์*

 

น.ส.ณิชวรรณ  จันอ้น

(ครูผู้ช่วย) *คอมพิวเตอร์*

 

 

   

 

 

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ