งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242604
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

1

นางมาลี   ดวงตาประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายสนิท   อัมพรพิทักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางกฤตยา  บุญเชิดชู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นายดิเรก   สุวรรณา

5  

นางจำรัส  สุวรรณา

6   นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี
7   นางสาวปาริฉัตร   ช่อชิต
8   นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา
9   นางอมรรัตน์   ทิมจิตร
10   นายปัญญา   เกตตะรังศรี
11   นายประเสริฐ   พุทจิระ
12   นางพเยาว์   มโนรมณ์
13   นางสาวณิชวรรณ  จันอ้น
14   นางชไมพร   ผลพรไพบูลย์
15   นายประสาท   ปานบุตร
16   นายอุดมเดช  ชูวิจิตร

งานวัดและประเมินผล