โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200356

 บุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

นายสมชาติ  ฤทธิเพชรอัมพร

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

น.ส.นันทิยา  ลักษิตานนท์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

น.ส.กัญญา  พูสมจิตต์

(ครูพิเศษ)

นางรัตนาภรณ์  ชมงาม

(ครูพิเศษ)

นางนงค์นุช  ถีระศิลป์

นางบุษบา  เจติยานุวัตร

(หัวหน้างานสัมพันชุมชน)

นางกาญจนา  อาร์โนลด์

นางอุไร  บัณฑิตาโสภณ

(หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

นางกัญญาวีร์  สืบนุช

นางณัฏฐินี  เพิ่มพูล

นายประพนธ์  ณ วังขนาย

นายวิชัย  รังดี

(หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร)

น.ส.ศิริพร  ภูบาล

*ภาษาจีน*

 

น.ส.พิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน

(ครูผู้ช่วย) *ภาษาจีน*

 

 นางขนิษฐา ทวีวงษ์

น.ส.ปาริชาติ  กมลยะบุตร

 

นายสายันต์ ปานทอง

 

นายปรัชญา คงถาวร

(ครูผู้ช่วย)

 

น.ส.อมรรัตน์  วงศ์สะอาด

(ครูผู้ช่วย) *ภาษาญี่ปุ่น*

น.ส.ศศธร  รอดเงิน

(ผู้ช่วยครู) *ภาษาญี่ปุ่น*

น.ส.รุ่งทิวา  ยาวุธ

(ผู้ช่วยครู) *ภาษาญี่ปุ่น*

 

 

Mr. Silem Sherwin Bernardo Villamar

Mr. Philip Baffoe - Twene

Mr. Lawrence  Fourie

Miss Jiang Liang

** ภาษาจีน **

 Miss Li Jia Shu

** ภาษาจีน **

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต