งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242596
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

1

นางสาวปาริชาติ  กมลยะบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายวิชัย    รังดี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นางกัญญาวีร์   สืบนุช

4  

นางนงค์นุช   ถีระศิลป์

5  

นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

6   นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
7   นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
8   นางสาวศิริพร   ภูบาล
9   นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
10   นายปรัชญา  คงถาวร
11   นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ธรรม
12   นางสาวโสวภา  ทองบุตร
13   นายประพนธ์   ณ วังขนาย
14   นายสายัณต์   ปานทอง
15   นางอุไร   บัณฑิตาโสภณ
16   นายสมชาติ   ฤทธิเพชรอัมพร
17   นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
18   นางณัฏฐินี   เพิ่มพูล
19   นางขนิษฐา  ทวีวงษ์

งานวัดและประเมินผล