โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

นายเอกราช  ตาแก้ว

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

(หัวหน้างานลูกเสือ)               

น.ส.นภาภรณ์  เพียงดวงใจ

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

(หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ)

นายวิสุทธิ์  สิทธิการ

(หัวหน้างานกิจกรรมออมทรัพย์)

น.ส.สรินธร  พรประดิษฐ์

น.ส.อัจฉรา  ทนนานนท์

(หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร)

นางบุญสม  ศรแผลง  

นางพรทิพย์  โพธิ์เอม

(หัวหน้างานบัญชี)

นางเณรดา  รังษี

น.ส.เนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์

นางทัศนีย์  ใจซื่อ

นายทวนทอง  วงศาโรจน์

(หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน)

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

นางโสภา  เสือรอด

นายกานต์  โหล่ตระกูล

นางดาราวรรณ์  โพธิ์ปาน

(ครูพิเศษ)

นายสิทธิพรรณ  มากมิตร

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

(หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

น.ส.ชุติมา  ศิลาทอง

น.ส.ดวงจันทร์  มงคลชัย

(ครูพิเศษ)

 

น.ส.นาตยา  แซ่เตียว

(ครูผู้ช่วย)

น.ส.ปรัศนีย์  สกุลณา

(ผู้ช่วยครู)

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ