งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242600
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

1  

นางโสภา  เสือรอด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นางสาวสรินธร   พรประดิษฐ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3

นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นายวิสุทธิ์   สิทธิการ

5   นายนท  ศานติคีตา
6   นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
7   นางสาวชุติมา  ศิลาทอง
8   นายสิทธิพรรณ  มากมิตร
9   นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
10   นายเอกราช   ตาแก้ว
11   นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน
12   นางเณรดา   รังษี
13   นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
14   นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
15   นายกานต์  โหล่ตระกูล
16   นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ
17   นางพรทิพย์   โพธิ์เอม
18   นางทัศนีย์   ใจซื่อ
19   นางบุญสม    ศรแผลง
20 นางอัญชลี ณ นครพนม

 

งานวัดและประเมินผล