งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242597
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

1

นางสาวจินดา  ด้วงเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2  

นางสาวศิริกุล   พิทักษ์รักชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายปริญญา   คล้ายโพธิ์ทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4  

นางกรรณิการ์   สุดฮะ

5   นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
6   นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
7   นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
8   นายนนทวรรษ  วังมะนาว
9   นางสุพัตรา   แจ้งจรัส
10   นางสาววันทนา   ฮึกหาญสู้ศัตรู
11   นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน
12   นางสาวอินทิรา   สังข์อุดม
13   นางวิไล   รัตนากร
14   นายชาคม  สพฤกษ์
15   นางจุฑารัตน์   สุขเสรี
16   นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร
17   นางสมรวย  แซ่ภู่
18   นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์
19   นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข
20 นายกฤษณะ แก่งาม

 

งานวัดและประเมินผล