โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200359

 บุคลากร กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางวิไล  รัตนากร

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

(หัวหน้างานบุคลากร)


น.ส.อินทิรา สังข์อุดม

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายกฤษณะ  ทรัพย์ทวี

(ครูพิเศษ)

นายจำเริญ  โลห์สกุล

นางกรรณิการ์  สุดฮะ

นางจุฑารัตน์  สุขเสรี

นายพิษณุ  ยงดี

นางสุพัตรา  แจ้งจรัส

(หัวหน้างานทะเบียนฯ)         

น.ส.กองแก้ว  คุ้มทรัพย์

น.ส.ระพีพรรณ  ศรีวิเชียร

(หัวหน้าฝ่ายการบริหารทั่วไป)

นางสารภี  ทองอุทัย                  

นายตรีศูล  หลีล้วน       

นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน

(หัวหน้าฝ่ายการบริหารงบประมาณ)

น.ส.ศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ

(หัวหน้างานระบบข้อมูลและสารสนเทศ)


น.ส.ปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข

(หัวหน้างานวัดและประเมินผล)

น.ส.วันทนา  ฮึกหาญสู้ศัตรู

(หัวหน้าฝ่ายการบริหารวิชาการ)

(หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา)

ว่าที่ ร.ต.อนุชา  เจริญอภิศักดิ์

(ครูพิเศษ)

น.ส.ณัชปภา  ภักตร์วิลัย

 

นางสมรวย  แซ่ภู่

(หัวหน้างานนโยบายและแผน)

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต