โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15
กรอบการดำเนินงานของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่สากล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง

 

พันธกิจ

    ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่สากล

    ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
    
    ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่สากล
        สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

    ๓. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
    
    ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง

    ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

    ๕. จัดบริการทางการศึกษาและบริการชุมชน

 

กลยุทธ

    ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
    
    กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่สากลโดยร่วมมือของภาคี ๔ ฝ่าย

    ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความสามารถ
    
    ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำองค์กรภายนอกเข้ามา
        มีส่วนร่วม

    ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
    
    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยยอย่างยิ่ง

    ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง

        ารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกทางหนึ่ง

    ๕. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    ๖. จัดบริการทางการศึกษาและบริการชุมชน

 

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ