โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200370

 ผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

รายชื่ออดีตผู้อำนวยโรงเรียน – ปัจจุบัน

 

 

 

๑. นายบุญนาค กลิ่นหอม

พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๗๑

 

๒. นายม้วน โรจน์โพธิ์

พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๓

๓. ขุนรัตนครีพศึกษากร

พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๘

 

๔. นายสวัสดิ์ ประดิษฐ์ดวง

พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๕๘๐

 

๕. นายพัฒนพงษ์(ฉัตร) ศุกรโยธิน พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑

๖. นายผาด วัฒนพงษ์

พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๔

 

๗. นายสง่า ดีมาก

พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๙๕

 

๘. นายจรัญ เศรษฐบุตร

พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๘

๙. นายช้อน พลนิรันดร์

พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๑

 

 

๑๐. นายวิชัย จะวะสิต

พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘

 

๑๑. นายจรรยา มานิตกุล

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓

๑๒. นางโฉมยง สุพัฒนบุตร

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖

 

 

๑๓. นายประวิทย์ คุมมณี

พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๓

 

๑๔. นายเดชา มุกด์มณี

พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖

๑๕. นายหงษ์ ศรีกำเหนิด

พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙

 

 

๑๖. นายสุวิทย์ มานิตกุล

พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒

๑๗. นายปฏิภาณ ทับประยูร

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๗

๑๘. นายอนันต์ บุญแต่ง

พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔

 

 

             

๑๙. นายจำรัส มากแก้ว

พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๐. นายรัชชัยย์  ศรสุวรรณ

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙

   ๒๑.นางสาวจุฑามาศ 
          เกิดแก้วฟ้า

         พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 ๒๒. นายนิวัตร วงศ์วิลัย

พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต