โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200364

 จำนวนบุคลากร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

บุคคล ฝ่ายบริหาร

     ผู้อำนวยการโรงเรียน      จำนวน  ๑  คน  

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  ๔  คน 

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์             จำนวน  ๑๘  คน   อัตราจ้าง  ๒  คน

     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์            จำนวน  ๑๕  คน   อัตราจ้าง  ๒  คน

     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ      จำนวน  ๑๔  คน   อัตราจ้าง  ๕  คน   ต่างชาติ  ๖  คน

     กลุ่มสาระฯภาษาไทย               จำนวน  ๙  คน   ช่วยราชการ  ๑  คน   อัตราจ้าง  ๑  คน

     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา             จำนวน  ๑๑  คน   อัตราจ้าง  ๓  คน

     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา   จำนวน  ๘  คน   อัตราจ้าง  ๒  คน

     กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา               จำนวน  ๘  คน   อัตราจ้าง  ๑  คน

     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ         จำนวน  ๑๓  คน   พนักงานราชการ  ๑  คน   อัตราจ้าง  ๑  คน

 

งานสนับสนุนการสอน

     งานแนะแนว     จำนวน  ๓  คน

     งานห้องสมุด     จำนวน  ๒  คน

 

เจ้าหน้าที่

          ฝ่ายธุรการและสารสนเทศ         จำนวน  ๒  คน

          ฝ่ายการบริหารทั่วไป               จำนวน  ๒  คน

          ฝ่ายการบริหารกิจการนักเรียน    จำนวน  ๔  คน

          ฝ่ายการบริหารงบประมาณ       จำนวน  ๑  คน

          ฝ่ายการบริหารวิชาการ            จำนวน  ๖  คน

 

บุคลากร พนักงานและลูกจ้าง

          ลูกจ้างประจำ              จำนวน  ๔  คน

          พนักงานขับรถ (จ้าง)    จำนวน  ๓  คน

          พนักงานอัดสำเนา        จำนวน  ๑  คน

          พนักงานภารโรง          จำนวน  ๓  คน

          แม่บ้าน                     จำนวน    คน

         ช่างฝีมือ                    จำนวน   คน

          คนสวน                     จำนวน  ๒  คน

          พนักงานงานล้างจาน     จำนวน  ๗  คน

 

บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์    จำนวน  ๑๘  คน

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต