โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ลิงค์เว็บสำคัญ และสารทนเทศ

 

 
หน่วยงานทางการศึกษา

Login Form

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200360

 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 75 ถนนบ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โทร. 032-211400  :  โทรสาร. 032-210226

032-221612 : สำนักงานผู้อำนวยการ
032-221451 : ฝ่ายการบริหารทั่วไป
032-222535 : ฝ่ายการบริหารวิชาการ
032-210375 : ฝ่ายการบริหารกิจการนักเรียน
032-210374 : ฝ่ายการบริหารงบประมาณ

--------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล

ชื่ออังกฤษ  : Ratanaratbumrung School
อักษรย่อ   : ร.ร. / R.R.
ประเภท    : โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา    : 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
รหัส       : 05700501
เพลง     : มาร์ชโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
สังกัดการศึกษา  :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
e-mail  :
เว็บไซต์  :www.rr.ac.th

--------------------------------------------------------------------------------

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

    คติพจน์ : รู้หน้าที่ มีวินัย ใจเป็นธรรม สร้างกรรมดี
    คติธรรม : ปญฺญา นรานํ รตนํ
    สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า  สีน้ำเงิน
    พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธศากยมุนีรัตนทศพลญาณ
    ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปเพชร ล้อมด้วยวงแหวน 2 ชั้น
                            ใต้รูปเพชรมีคำว่า ปญฺญา นรานํ รตนํ และ
                            โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกแก้ว

ค้นหาข้อมูลบนเว็บนี้

Facebook Fanpage

VTR กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

เว็บไซต์คุณครู รัตนราษฎร์บำรุง

>>เว็บไซต์ชุดนี้ใช้ได้ดีกับ<<
Google Chrome

>คุณครูปัญญา  เกตตะรังศรี
>คุณครูกฤตยา  บุญเชิดชู
>คุณครูสรินธร  พรประดิษฐ์
>คุณครูอินทิรา  สังข์อุดม
>คุณครูอัจฉรา  ทนนานนท์
>คุณครูธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี
>คุณครูนิเวช  วงศ์ประคอง
>คุณครูสุภา  อินทร์พรหม
>คุณครูชื่นฤทัย  จีนรอด
>คุณครูสุปราณี  สนองค์
>คุณครูชญาพร  มาเวหา
>คุณครูเณรดา  รังษี
>คุณครูวิสุทธิ์  สิทธิการ
>คุณครูพรทิพย์  โพธิ์เอม
>คุณครูเอกราช  ตาแก้ว
>คุณครูทัศนีย์  ใจซื่อ
>คุณครูนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
>คุณครูโสภา  เสือรอด
>คุณครูสิทธิพรรณ  มากมิตร
>คุณครูกานต์  โหล่ตระกูล
>คุณครูดวงจันทร์  มงคลชัย
>คุณครูกิจกมล  อัญญะพรสุข
>คุณครูชุติมา  ศิลาทอง
>คุณครูธนพร  เทพรักษา
>คุณครูมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
>คุณครูมาลี  ดวงตาประเสริฐ
>คุณครูณัฐชนา  คำไก่
>คุณครูประภาพร  อุ่นอิต
>คุณครูศุภิดา  รอดเชื้อ
>คุณครูวิฆเนศ  สิงหภักดี
>คุณครูนันทวัน  ขวัติชัย
>คุณครูระพีพรรณ  ศรีวิเชียร
>คุณครูปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
>คุณครูอารียา  ผูกรักษ์
>คุณครูลลิตา  เผื่อนปฐม
>คุณครูศิวัช  ปรีเปรม
>คุณครูสรเพชร  สาลีกงชัย
>คุณครูนัทดาว  ภูฆัง
>คุณครูสิรินทิพย์  ชมสุข
>คุณครูปาริชาติ  กมลยะบุตร
>คุณครูปาริฉัตร  ช่อชิต