Login Form

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
450562

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ดารารัตน์  เพิ่มโสภา 2562: รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา เขียนโปรแกรม 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง.

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา เขียนโปรแกรม1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาเขียนโปรแกรม 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เขียนโปรแกรม 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

          กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ (ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เรียนวิชาเขียนโปรแกรม 1 รายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 36 คนซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก จากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดผู้เรียนของแต่ละห้องโดยคละความสามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t – test

          ผลการศึกษา  พบว่า 1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา เขียนโปรแกรม 1 โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง มีประสิทธิภาพ/ เท่ากับ 80.32/88.61 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา เขียนโปรแกรม 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เขียนโปรแกรม 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง หลังเรียนของนักเรียน จำนวน 36 คน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Facebook Like Box : RRBSC

โปรแกรมบริหาร MisSchool

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป